top of page

Meer informatie

slaaptherapie slaapproblemen slaapcoaching slaapeducatie_edited.jpg

Tarieven

19 januari 2024

Slaapoefentherapeutische behandeling - €45,-

Eenmalige intake en analyse, verslaglegging en advies aan huisarts (n.a.v. verwijsbrief) - €62,-

Intake en analyse zonder verwijzing - €62,-

Intake en analyse met verwijzing - €58,-

*Deze tarieven gelden met ingang van 19-01-2024

Eigen verantwoordelijkheid
De Online Slaaptherapeut raadt u aan om voor de zekerheid de polis van uw zorgverzekering te controleren voor het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt. Wanneer u een behandeling ingaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor uzelf.

Verzuim
Een behandeling dient u bij verhindering minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Het liefst gebeurt dit telefonisch of via mail. De behandelafspraak op maandag, kan tot zondag afgezegd worden.

Indien de behandeling te laat wordt afgezegd, zal er 75% van het oorspronkelijke bedrag bij u in rekening gebracht worden. Dit verzuimtarief wordt niet gedekt door de zorgverzekeraar.

Meer: Informatie

Vergoeding

23 juni 2023

De Online Slaaptherapeut is een ongecontracteerde zorgverlener. Dit wil zeggen dat u in de meeste gevallen een deel van de behandelingen zelf moet betalen. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/ oefentherapie kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. U kunt zelf uw zorgverzekering raadplegen om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. U ontvangt binnen een week de factuur van de reeds gevolgde behandeling(en). Dit kan in overeenstemming een maandelijkse factuur worden.

slaaptherapie-man-slapen-bed-min_edited.jpg
Meer: Over mij

Algemene voorwaarden

8 mei 2021

Betalingsvoorwaarden

1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag direct verschuldigd na iedere behandeling van de Online Slaaptherapeut.

2. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de Online Slaapoefentherapeut het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
Het verzuimtarief bedraagt 75% van het verschuldigde bedrag en dient door de cliënt zelf te worden betaald. Uw zorgverzekering vergoedt dit niet.

3. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur.

4. Bij overschrijding van het betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van de gehele voldoening. De Online Slaaptherapeut is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de Online Slaaptherapeut heeft.

 

5. Alle kosten, ontstaan als gevolg van gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op minstens 15% van het te vorderen bedrag. 

6. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaar wil maken, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, door middel van een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan declaratie  als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar zal de onder punt 3 genoemde termijn niet verlengd worden.

7. Tenzij nadrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de Online Slaaptherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de online Slaaptherapeut van beslissende aard.

8.  Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en de Online Slaaptherapeut, zijn deze voorwaarden van toepassing.

 


Privacy Verklaring


Als gevolge van de nieuwe wet omtrent AVG wordt hieronder omschreven hoe wij uw privacy in de gaten houden tijdens uw bezoek aan onze website, maar ook als cliënt van onze praktijk.

De Online Slaaptherapeut, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.deonlineslaaptherapeut.nl / 0616874694

Adeo Admiraal is de Functionaris Gegevensbescherming van de Online Slaaptherapeut. 
Zij is te bereiken via info@deonlineslaaptherapeut.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Online Slaaptherapeut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Geboorteplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij eventueel verwerken

 • Religie of levensovertuiging 

 • Uw gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


1) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
Als oefentherapeut ben je wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de zogenaamde dossierplicht. Dit is een wettelijke verplichting die je daarmee het recht geeft om persoonsgegevens van de cliënt te verwerken. Volgens de dossierplicht ben je als oefentherapeut verplicht om:
a) Slechts gegevens te registreren en uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de behandeling
b) Het patiëntendossier up-to-date te houden
c) Het dossier in te vullen conform de geldende (oefentherapeutische-) richtlijnen.
d) Te voldoen aan de plicht dat alle raadplegingen en aanmeldingen in een
uitwisselingssysteem moeten worden geregistreerd

2) De gegevensverwerking is essentieel voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de cliënt en de oefentherapeut;
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener, in dit geval de oefentherapeut, zich tegenover de cliënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt. Voor het aangaan van die behandelovereenkomst dient de oefentherapeut de cliënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk, in over onderstaande onderwerpen:
a) De aard en het doel van de behandeling: wat zal de behandeling precies inhouden? Wat denkt de oefentherapeut hiermee te bereiken?
b) De risico’s en de mogelijke gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen zouden kunnen optreden?
c) Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen daarvan?
d) De verwachtingen voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te
wachten?

De website en/ of dienst van de Online Slaaptherapeut heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is verleend van ouders of voogd. Echter, we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er op deze manier gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat de Online Slaaptherapeut zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deonlineslaaptherapeut.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.​

De Online Slaaptherapeut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van de betaling

 • U telefonisch of via e-mail te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming van de Online Slaaptherapeut neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar  een mens  tussen zit.

De Online Slaaptherapeut gebruikt  de volgende computerprogramma's of -systemen

Winmens/ Fairwaire: voor het opslaan van persoonsgegevens, het bijhouden van het behandeldossier en het declareren van de behandelingen bij zorgverzekeraars.
Wix.nl: website beheer, voor het bijhouden van uw webserver, doormiddel van cookies.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
De Online Slaaptherapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De Online Slaaptherapeut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. De Online Slaaptherapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbaar, die wij gebruiken

De Online Slaaptherapeut gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw elektronisch toestel. De cookies waar wij gebruik van maken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren kan werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer zal opslaan. Daarnaast zou u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/ of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/ of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Online Slaaptherapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of naar een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deonlineslaaptherapeut.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren, binnen vier weken, op uw verzoek.

De Online Slaaptherapeut wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Online Slaaptherapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er wellicht aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op met de Online Slaaptherapeut via info@deonlineslaaptherapeut.nl.

Aansprakelijkheid


Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht de Online Slaaptherapeut tot: 

 • het hebben van een klachtenregeling;

 • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij klachten en/ of geschillen;

 • het aansluiten bij een Geschilleninstantie.

 

Heeft u een klacht over of een geschil met de Online Slaaptherapeut, dan zal uw therapeut u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. 

De Online Slaaptherapeut is via de beroepsvereniging VvOCM aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). U zou voor het melden van een klacht en een geschil bij het KLP terecht kunnen. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van Volksgezondheid.

Meer: Over therapie
Meer: Tekst
bottom of page